Zapewne nie raz podczas tankowania swojego samochodu zdarzyło się Wam mieć refleksję, ile stacja benzynowa zarabia na tankowaniu samochodu albo litrze paliwa? Być może myśleliście nad otwarciem swojej stacji benzynowej? Pierwsze co nasuwa się myśl, że to drogi biznes i dochodowy biznes, niedostępny dla wielu ze zwykłych zjadaczy chleba i jest w tym sporo racji – z uwagi na bardzo duży koszt inwestycji, które należy poczynić, aby otworzyć własną stację, która dumnie będzie mogła konkurować z dużymi sieciami dominującymi na polskim rynku paliwowym. Sprawdźmy, ile to kosztuje i ile można na tym zarobić.

W Polsce obecnie działa ponad 7700 stacji benzynowych i z roku na rok przybywa ich o około 200 – 300 rocznie. Niemal połowa z działających w Polsce stacji działa pod własnym szyldem nie należąc do sieci takich jak Orlen, Shell, BP czy Circle-K.

Sytuacja na rynku

W Polsce w bardzo szybkim tempie przybywa dróg szybkiego ruchu, masowo budowane są również nowe odcinki autostrad. Przybywa również samochodów i wzrasta mobilność społeczna przez co wzrasta również zapotrzebowanie na paliwo. Te tendencje sprawiają, że rośnie pobyt na nowe stacje benzynowe zlokalizowane przy nowych odcinkach dróg. Konkurencja na rynku jest duża i trudna, szczególnie dla nowych stacji benzynowych działających pod własną marką, które nie chcą korzystać z rozwiązań franczyzowych oferowanych min. przez Orlen. Niestety największe sieci często zajmujące się wydobyciem i produkcją paliw mają możliwość konkurowania ceną paliw, z czym problem mają pojedynczy gracze kupujący paliwa od komercyjnych dostawców.

W tej chwili układ sił na polskim rynku wygląda następująco:

Lokalizacja stacji

Stacja benzynowa powinna być zlokalizowana przy głównych drogach wylotowych i wlotowych miast oraz przy drogach szybkiego ruchu/na autostradach – w miejscach, gdzie natężenie ruchu jest największe. Karty w przypadku autostrad są rozdane i nie ma tutaj miejsca na nowe stacje. Na autostradach stacje są lokowane zazwyczaj po obu stronach autostrady na odcinkach w odległości 40 km od siebie. Stację benzynową najlepiej ulokować na dużej działce, która pomieści zbiorniki, dystrybutory, sklep, ewentualną myjnię ręczną, urządzenia do pompowania kół, odkurzacz i parking. Działka, która pomieści powyższe zabudowania i urządzenia będzie musiała mieć około 30 arów lub więcej.

Wymagania prawne

Rozpoczęcie działalności w zakresie wydawania paliw klientom wraz ze sprzedażą na stacji alkoholu i przygotowania oraz sprzedaży żywności wiąże się z obowiązkiem spełnienia bardzo wielu norm prawnych i uzyskaniem odpowiednich pozwoleń koncesji. Normy wynikają przede wszystkim z wymogów bezpieczeństwa, ochrony środowiska – przede wszystkim gleb, przepisów przeciwpożarowych a także bezpieczeństwa zdrowia – przestrzegania przepisów sanitarnych.

Wymagania wstępne związane z prowadzeniem stacji paliw

Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wymaga uzyskania koncesji. Kwestie uzyskania koncesji regulują za to przepisy Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Po pozytywnie wystawionej decyzji, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydaje koncesję zainteresowanemu przedsiębiorcy.

Osoba, która może ubiegać się o koncesję:

 • ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • dysponuje środkami finansowymi w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności bądź jest w stanie udokumentować możliwości ich pozyskania,
 • ma możliwości techniczne gwarantujące prawidłowe wykonywanie działalności,
 • zapewni zatrudnienie osób o właściwych kwalifikacjach zawodowych – dotyczy tankowania gazu płynnego,
 • uzyskała decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, o której mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących,
 • nie zalega z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległości podatkowych albo podatku lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu podatkowego.

Udzielenie koncesji może być uzależnione od złożenia przez wnioskodawcę zabezpieczenia majątkowego w celu zaspokojenia roszczeń osób trzecich, mogących powstać wskutek niewłaściwego prowadzenia działalności objętej koncesją, w tym szkód w środowisku. Żądanie takiego zabezpieczenia jest określane przez organ koncesyjny przed wydaniem decyzji.

Koncesja wydawana jest na czas od 10 do 50 lat. Po uzyskaniu koncesji, przedsiębiorca prowadzący stację paliw wpisywany jest do bazy przedsiębiorstw posiadających koncesję na obrót paliwami ciekłymi. Podczas zakładania stacji paliw przedsiębiorca musi spełnić szereg wymagań lokalizacyjnych oraz a także spełniać warunki bezpieczeństwa opisane powyżej.

Kwestie te szczegółowo reguluje art. 131a Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.

Warunki lokalowe dla stacji paliw

Stacja paliw musi posiadać odpowiednie warunki lokalowe. Obejmuje to zarówno budynek handlowy, pomieszczenia magazynowe oraz zbiorniki, instalacje i dystrybutory paliw. Dodatkowo stacja może posiadać pewne udogodnienia, które zwiększą jej atrakcyjność i funkcjonalność dla klientów: łazienkę z prysznicem, stanowisko do pompowania opon, odkurzacz do wnętrza samochodu, automatyczną myjnię, miejsce przygotowania świeżych posiłków lub gotowe kanapki/pieczywo w ofercie.

Obecnie stacje korzystają także na zakazie handlu w niedzielę i generują bardzo duży zysk na klientach robiących zakupy spożywcze lub kupujących alkohol/papierosy.

Wymogi infrastruktury pomiarowej

Stacja paliw musi być wyposażona także w:

 1. instalacje kanalizacyjne i inne urządzenia zabezpieczające przed przenikaniem produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych,
 2. urządzenia do pomiaru i monitorowania stanu magazynowanych produktów naftowych,
 3. urządzenia do sygnalizacji wycieku produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych,
 4. urządzenia zabezpieczające przed emisją par produktów naftowych I klasy do powietrza atmosferycznego w procesach zasilania zbiorników magazynowych stacji paliw płynnych,
 5.  urządzenia służące do odzyskiwania par produktów naftowych I klasy ulatniających się podczas ich wydawania do zbiornika pojazdu i przekazujące te pary do zbiornika magazynowego tych produktów lub do odmierzacza paliw płynnych.
Wymogi dotyczące odległości urządzeń i budynków dla zachowania względów bezpieczeństwa
 1. odległość odmierzacza paliw płynnych, przyłącza spustowego, króćca pomiarowego i przewodu oddechowego stacji paliw płynnych powinna wynosić co najmniej:
 2. o metr więcej niż wynosi zasięg strefy zagrożenia wybuchem – od pawilonu stacji paliw płynnych przeznaczonego do równoczesnego przebywania w nim nie więcej niż 50 osób bez prowadzenia usług hotelarskich,
 3. 10 m – od budynków o konstrukcji niepalnej, z wyjątkiem wymienionych w pkt 1,
 4. 20 m – od innych budynków niewymienionych w pkt 2,
 5. 20 m – od granicy lasu,
 6. 5 m – od granicy sąsiadującej niezabudowanej działki.
Warunki dla stacji gazów płynnych

Wymogi dotyczą między innymi magazynowania gazu płynnego. Może być bowiem magazynowany w stacjach paliw płynnych lub samodzielnych stacjach gazu płynnego w:

 1. zbiornikach podziemnych o pojemności do 20 m3 i łącznej pojemności do 40 m3,
 2. zbiornikach naziemnych o pojemności do 5 m3 i łącznej pojemności do 10 m3,
 3. butlach stalowych o łącznej masie gazu płynnego do 1.350 kg w magazynach do tego celu przeznaczonych.

Z kolei butle z gazem płynnym przechowuje się w magazynach o lekkiej konstrukcji dachu i bocznych ścianach osłonowych z dolnym prześwitem o wysokości od 0,2 m do 0,25 m od powierzchni podłogi pomieszczenia magazynowego wyniesionej do 0,1 m w stosunku do przyległego terenu oraz w przestrzeni otwartej lub w kontenerach o konstrukcji ażurowej oraz składuje się w pozycji stojącej i zabezpiecza przed upadkiem za pomocą barier, przegród lub w inny sposób, a zawory butli o masie gazu płynnego powyżej 5 kg zabezpiecza się kołpakami lub odpowiednimi osłonami.

Zdjęcie jednej ze stacji Orlen wewnątrz
Usługi, na których można zarabiać

Biorąc pod uwagę ceny paliw i liczną konkurencję, przede wszystkim sieci, które wyznaczają próg cenowy dla wszystkich paliw, nowa, niedziałająca w modelu franczyzowym stacja paliw zarobi na litrze sprzedawanego paliwa ok. 20 gr. Specjaliści rynku paliwowego twierdzą, że to i tak wysoka marża i często oscyluje ona w granicach 10 gr. Przy tak niskiej marży stacja nie wygeneruje zysku a nawet przyniesie stratę, dlatego konieczne będzie prowadzenie również mini marketu i postawienie na sprzedaż dobrej kawy, używek – alkoholu i papierosów, napojów, chipsów, słodycze, produktów do aut – listków zapachowych, płynów hamulcowych i do spryskiwaczy. Warto przy większym terenie i położeniu w okolicy drogi ekspresowej lub ruchliwej drogi krajowej rozważyć otwarcie mini-restauracji serwującej ciepłe posiłki przygotowane na miejscu i kanapki na drogę. Na sprzedaży wysoko-marżowych produktów spożywczych zarobimy często 3-4 więcej niż na sprzedaży samego paliwa.

Polub nas i bądź na bieżąco

Ile można zarobić na stacji benzynowej?

To bardzo trudne zagadnienie, przede wszystkim z uwagi na zmowę milczenia, która panuje w Internecie. Nie udało nam się znaleźć praktycznie żadnych wiarygodnych informacji o tym jakie stacja ma koszty i ile zarabia. Może to świadczyć o tym, że to na tyle dobry biznes, że nikt nie chce dzielić informacjami o zyskach i budować sobie konkurencji. Czasem jadąc starymi mało uczęszczanymi drogami krajowymi widać pustostany, gdzie działały kiedyś stacje benzynowe – jednak przejeżdżając często uczęszczanymi drogami krajowymi widzimy stacje benzynowe – zazwyczaj sieciowe, które działają od kilkunastu lat i cieszą się niesłabnącą popularnością.

W sieci dostępne są liczne oferty sprzedaży stacji benzynowych – ceny oscylują w granicach 2-5 mln złotych. Zakłada się, że nowo wybudowana stacja usytuowana w średnio atrakcyjnej lokalizacji z własną 30-arową działką to koszt ok. 3 mln złotych. Stacja z mini-restauracją, myjnią na terenie 40 arów będzie kosztowała ok. 2 mln złotych więcej – czyli 5 mln. zł, ale wygeneruje też znacznie większy zysk.

Przeciętnie stacja benzynowa przy 24/7 trybie pracy będzie musiała zatrudniać ok. 8 – 10 pracowników. Duża stacja oferująca ciepłe posiłki zapewne ok. 10 – 14 pracowników. Koszt samych wynagrodzeń od 48000 – 84000 zł miesięcznie, nie licząc pracowników placowych, którzy są widoczni na większych stacjach – myją szyby, nalewają paliwo.

Do tego dochodzi nam dzierżawa gruntu, jeśli postawilibyśmy stację na czyimś gruncie oraz media – prąd, woda, utrzymanie sprzętu i jego naprawy po upływie terminu gwarancji. Można zaryzykować obliczenia, że przy 10 pracownikach nasz koszt dzienny uwzględniając zużycie dzienne to ok. 2200 zł dziennie. Zarabiając na samym paliwie 20 gr. na litrze musielibyśmy sprzedać 11 000 litrów paliwa dziennie, aby pokryć koszty stałe. Zakładając, że jeden kierowca tankuje średnio za 100 zł – czyli na dzień pisania tego wpisu ok. 18 litrów paliwa, musielibyśmy dziennie obsłużyć 611 klientów. Przy popularnych stacjach to realny wynik, przy mniej popularnych może być o to trudno.

Według specjalistów najlepiej usytuowane stacje miesięcznie zarabiają nawet kilkaset tysięcy złotych. Wiele z nich zarabia 8 – 10 tys. Złotych. Przy inwestycji 3-5 mln w stację to marny zarobek, który zwracałby się 80 lat. Ze sprawdzonych źródeł wiemy, iż jedna ze szczecińskich stacji położonych w centrum miasta w przeciętnym dniu i poza sezonem wakacyjnym i okresem nieświątecznym dziennie zużywa 30 000 l paliwa – przy marży 20 gr na litrze w ciągu miesiąca, daje to 180 000 zł miesięcznie na sprzedaży samego paliwa. Weźmy jednak pod uwagę jaki może być koszt działki lub jej dzierżawy w centrum Szczecina.

Ogromny potencjał drzemie na w zarabianiu na ciepłych posiłkach. Przykładowo Orlen uczynił z hot-dogów swój sztandarowy produkt, który można zjeść na ciepło i stosunkowo tanio. Z informacji Orlenu wynika, że w 2018 sprzedał 48 mln hot-dogów. Przy 1700 stacjach w całej Polsce daje to wynik 28 000 hot-dogów na stację. Dzieląc 28 000 na 12 miesięcy, wychodzi na to, że przeciętny Orlen sprzedaje miesięcznie 2300 hot-dogów, a dzieląc na liczbę dni – 70 hot-dogów dziennie – to na czysto dodatkowe 220 zł dziennie na samych hot-dogach. Doliczmy do tego pewnie ze 100 kaw, na każdej marżę wynoszącą ok. 7 zł i mamy 1000 zł dziennie na samej kawie  i hot-dogach. To dobra podpowiedź – jeśli chcecie otworzyć własną stację benzynową nastawcie się na zarabianiu na dobrej kawie, przekąskach, ciepłych daniach a sprzedaż paliwa niech będzie dodatkiem. Wtedy Wasz biznes będzie dochodowy i szybko się zwróci.

Orientacyjna marża na stacji benzynowej

 

Udostępnij:
0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments